مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی

مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی

این مجموعه تست مربوط به جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی آن ها ارائه شده است، در قالب pdf و در 481 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 481
حجم 15581 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 فهرست مطالب :


مجموعه تست سال هاي اخیر 1

زبان عمومی و تخصصی

فیزیولوژي و تغذیه ورزش

آمار، سنجش و اندازگیري در تربیت بدنی

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی3

رشد و یادگیري حرکتی 

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

پاسخنامه

مجموعه تست سال هاي اخیر 2

زبان عمومی و تخصصی

فیزیولوژي و تغذیه ورزش

آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی 

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

رشد و یادگیري حرکتی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی 

پاسخنامه

مجموعه تست سال هاي اخیر 3

فیزیولوژي

حرکت شناسی

بیومکانیک

رشد و تکامل و یادگیري حرکتیسنجشو اندازه گیري

پاسخنامه

مجموعه تست سال ها ي اخیر 4

فیزیولوژي

حرکت شناسی

رشد و تکامل و یادگیري حرکتی

سنجش و اندازه گیري

پاسخنامه

تست فیزیولوژي و تغذیه ورزش

پاسخ فیزیولوژیکی و تغذیه ورزش 

تست آمار، سنجش واندازه گیري 

پاسخ آمار، سنجش واندازه گیري در تربیت بدنی

تست حرکت شناسی

پاسخ حرکت شناسی 

تست بیومکانیک ورزشی 

پاسخ بیومکانیک ورزشی

تست رشد و تکامل حرکتی 

پاسخ رشد و تکامل حرکتی

تست یادگیري حرکتی

تست حرکات اصلاحی

پاسخ حرکات اصلاحی

تست آسیب شناسی ورزشی

پاسخ آسیب شناسی ورزشی

تست مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

پاسخ مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

مجموعه تست

آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

پاسخنامه

مجموعه تست

حرکت شناسی و بیو مکانیک ورزشی

پاسخنامه

 

قسمتی از متن جزوه :


زبان عمومی و تخصصی  

PART A: Vocabulary  

Directions: choose the word or phrase (I), 2L or ‘$j that best completes each sequence.  

Then mark the correct choice on your answer sheet!  

1- A optician suggested that Churchill was wrong not in having ………… packed  

with Hitler in 1941.  

1) equated 2) pursued 3) featured 4) specified  

2- An angry crowd through the gates of the president’s palace.  

1) surged 2) triggered 3) coincided 4) approximated  

3- The divers have begun to ………… to the surface of the water  

1) retain 2) transmit 3) ascend 4) encounter  

4- The Central Bink —– in the currency market today to stabilize the exchange rate  

1) violated 2) intervened 3) attained 4) attempted  

5- Unemployment has resulted in the pub1ics ………… with social conditions  

1) submission 2) fluctuation 3) discrimination 4) disenchantment 

فیزیولوژي و تغذیه ورزش  

31ـ کار گیرندههاي مفصلی هنگام فعالیتهاي ورزشی کدام است؟ 

1) احساس فشار 2) افزایش میزان تهویه  

3) جلوگیري از آسیب عضله 4) افزایش فشار خون و ضربان قلب  

32ـ کدام یک از تارهاي درون عضلانی، نرون حرکتی گاما را دریافت میکنند؟ 

 )1 دو سر تارهاي برون دوکی 2) مرکز تارهاي برون دوکی  

3) دو سر تارهاي درون دوکی 4) مرکز تارهاي درون دوکی  

 33 ـ افزایش حالت اسیدوز در مویرگهاي عضلانی، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت؟ 

HCO افزایش 1( 3  – در خون  

2) تسهیل در اتصال اکسیژن به هموگلوبین  

3) تسهیل در مهار مراکز تنفسی در ساقهي مغز  

4) کاهش تنوس عضلات صاف دیوراهي مویرگی  

34 ـ چه بخشی در CNS، اطلاعات دروندادي را از نواحی مختلف مغز دریافت کرده و آنهـا را بـراي آگـاه کردن قشر حرکتی از

الگوهاي حرکتی مناسب ترکیب میکند؟ 

1) ناحیه بروکادر زیر قشر حسی  

2 ) هسته ي دمدار عقدههاي قاعدهاي  

3 ) هسته ي قرمز عقدههاي قاعدهاي  

4 ) نورونهاي مخروطی در قشر پیش حرکتی  

55 ـ اگر از هر یک از نمرات یک توزیع، 10 واحد کم کنیم و حاصل را بر عدد 15 تقسیم کنیم، میـانگین ایـن  نمرات 5 خواهد شد

میانگین نمرات اصلی کدام است؟ 

آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

 85 (4 30 (3 25 (2 15 (1 

X Y  3 9 5 6  7 4 

 F طبقات 

 51-55 1 

 56-60 3 

 61-65 4 

 66-70 3 

 71-75 1

  

56 ـ نمر هي 45 علی را در آزمون بیومکانیک در صورتی که میانگین این آزمـون 30 و انحـراف معیـار آن 10 باشد در نظر

بگیرید، نمر هي T معادل نمرهي علی چند است؟ 

 85 (4 65 (3 15 (2 (5/1 1 

57 ـ اگر میانگین نمرات تست آمادگی جسمانی 12 و واریانس آن 4 باشد، محمد چه نمرهاي بگیرد تا حداقل از حدود 84 درصد

افراد نمرهي بیشتري گرفته باشد؟ 

19 (8/ 4 15 (3 (4/3 2 (1 1 

 58 ـ کدام عبارت صحیح است؟ 

 1) حمید 75 کیلوگرم است. 2) قد احمد 175 است.  

 3) حسین 165 سانتیمتر است. 4) وزن اکبر 85 کیلوگرم است.  

 59 ـ میا نهي اعداد 6 ،5 ،4 ،3 و 4، کدام است؟ 

 (5 4 (5/4 3 25/4 (2 (4 1 

 60 ـ در یک آزمون 10 نفر نمره کامل گرفتهاند، رتبه آنها چقدر است؟ 

 (5/5 4 (5 3 (5/4 2 (1 

 

رشد و یادگیري حرکتی  
  
91 ـ کدام عبارت در خصوص دیدگاه سیستمهاي پویا در پیدایش حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن، صحیح است؟  

1) پیدایش چنگ زدن ودسترسی، نوعی بازتاب رشد دستگاه عصبی است.  

2) حرکات ارادي براي دسترسی و چنگ زدن از طریق بینایی نیز کنترل . میشود  

3) طول دست در حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن تغییرات کیفی ایجاد می . کند  

4) دسترسی هدایت شده بصري، انعکاسی از وحدت عملکرد بخشهاي تحتانی مغز است.  

92 ـ کدام عبارت در خصوص مطالعاتی که روي کودکان محیطهـاي محـروم انجـام گرفتـه اسـت، صـحیح میباشد؟  

1) مهارت زیردستی، زیاد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار ندارد.  

2) کودکان پرورشگاهی در حرکات خزیدن و ایستادن تأخیر ندارند.  

3) کودکان پرورشگاهی در رشد حرکات جابهجایی عق . بماندگی ندارند  

4) راه رفتن کودکان سرخ پوست آریزونایی با کودکان عادي تفاوتی ندارد.  

93 ـ کدام دسته بازتابها سر را عمود و گذرگاههاي تنفسی را باز نگه میدارد؟  

1 ) بازتابهاي ابتدایی 2 ) بازتابهاي وضعی  

3 ) بازتابهاي جابهجایی 4) بازتابهاي حیاتی  

 94 ـ کدام عبارت در خصوص بینظمیهاي ژنتیکی، صحیح است؟  

1) پسران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند  

2) دختران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند  

3) نشانگان دان یکی از بینظ . میهاي غالب است  

4 ) کم خونی ناشی از کاهش گلبول قرمز نمونهاي از بی ینظم هاي مغلوب است. 

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی    

 111 ـ مکانیسم آسیب در انگشت شست اسکی بازان، کدام است؟  

1) نزدیک شدن + باز شدن 2) نزدیک شدن + بسته شدن  

3) دور شدن + بسته شدن 4) دور شدن + باز شدن  

112 ـ ژیمناست جوان در حین انجام حرکت تعادلی بر روي یک پا دچار درد شدید و تورم در بـالاي کشـکک زانو میشود. در معاینه

قادر به اکستانسیون زانو نمیباشد کدام یک از موارد زیر محتمل میباشد؟  

1) پارگی عضله راست رانی 2) اسپرین عضله پلانتاریس  

3) استرین عضلات همسترینگ 4) اسپرین رباط جانبی داخلی زانو  

 113 ـ در تست عارضه «شانه شناگران» کدام حرکت موجب تشدید درد میشود؟  

1 ) حرکت به پهلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی آن  

2) حرکت به عقب بازوي مصدوم و چرخش خارجی آن  

3) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش خارجی ناگهانی آن  

4) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی ناگهانی آن  

114 ـ به وجود آمدن تغییرات شیمیایی بعد از خون مردگی و کبودي که منجر به تبدیل آن بـه یـک تـوده ي سخت و غیرمتحرك

میشود چه آسیبی نام دارد؟  

 (Stress fracture) فراکچر استرس (2 Myositis ossificans)) فیکن اوسی میوزیت (1 

 (Bursitis) بورسیت (4 osteochondritis)) کاندریت استئو (3

مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

 131 ـ ارکان کمیته ملی المپیک عبارتند از مجمع عمومی، ………….. .  

1) هیأت اجرایی، دبیرخانه کل، کمیته تدارکاتی  

2) هیأت اجرایی، آکادي ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار  

3) هیأت رئیسه، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار  

4) هیأت رئیسه، دبیرخانه کل و خزانهدار  

132 ـ اگر یک سازمان ورزشی بخواهد وسایل و لوازم ورزشی اضافی خود را بفروشد، از کـدام روش متـداول استفاده میکند؟  

1) مناقصه 2) مزایده 3) ترك مزایده 4 ) ترك مناقصه 

 133 ـ مدیران کل تربیت بدنی استانها در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار میگیرند؟  

1) میانی 2) فوقانی 3) عملیاتی 4) خط مقدم  

 134 ـ صدور بخشنامهي تنظیم بودجه برعهدهي کدام نهاد است؟  

1 ) قوهي مجریه 2 ) قوهي قضاییه 3) شوراي اقتصاد 4) قوه مقننه  

135 ـ در مراسم رژه افتتاحیه یونیور سیادهاي جهانی دانشجویان، ترتیب رژه کاروان ورزشی کشور میزبـان چگونه است؟  

1) در صفوف میانی 2) به ترتیب حروف الفبا و نام کشور میزبان  

3) اولین تیم صفوف رژه 4 ) آخرین تیم صفوف رژه 

پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

خرید فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دریافت فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

خرید پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دریافت نمونه سوال مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

خرید پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دریافت مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

خرید فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

خرید مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از download

دانلود مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

خرید پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دریافت فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

خرید نمونه سوال مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دریافت فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

خرید فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دریافت فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

خرید کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از www

دانلود مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دریافت پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

خرید فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دریافت کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

خرید تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دریافت تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

خرید فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

خرید فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود نمونه سوال مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از pdf

دانلود کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دریافت فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

خرید نمونه سوال مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

خرید فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دریافت فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دریافت فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دانلود کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از word

دریافت تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

خرید تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود پروژه مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دریافت کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دریافت مقاله مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود فایل مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دریافت فایل pdf مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

خرید کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دانلود کارآموزی مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

دریافت فایل word مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free

خرید تحقیق مجموعه تست آزمون دکتری رشته تربیت بدنی از free


مطالب تصادفی